Nyhet publicerad

2024-06-30

Resultat från Diskrimineringsenkäten 2024

I februari skickades Diskrimineringsenkäten 2024 ut till UTN:s medlemmar. Nu har svaren för denna sammanställts.

[English below]

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, har sedan 2017 genomfört en undersökning vart tredje år, i syfte att kartlägga upplevelsen av diskriminering och trakasserier av studenter och doktorander vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Genom att regelbundet genomföra undersökningen, med vissa förändringar, kan den belysa hur arbetet mot diskriminering har påverkat studenterna och doktorandernas upplevelse av sin tid vid universitetet. Den anger också var universitetet, liksom studentkåren, brister i sitt arbete mot diskriminering och trakasserier.

Undersökningen handlade om upplevelsen av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på universitetet samt inom UTN:s sociala evenemang. Enkäten hade först en inledande del där studenten fick besvara frågor rörande sin bakgrund och utbildning. Vidare följde frågor om upplevelser på universitetet och inom UTN där den senare kategorin även gav utrymme för fritextsvar om specifika incidenter.

Enkäten skickades ut till alla UTN:s registrerade medlemmar via mejl den 26e februari 2024. Efter detta skickades tre påminnelser ut med en veckas mellanrum innan enkäten stängde 27e mars 2024.

Trots ett relativt lågt deltagande (14% av UTN:s medlemmar) är resultaten en viktig informationskälla i det kontinuerliga arbetet mot diskriminering och trakasserier på fakulteten och inom kårens verksamhet.

Rapporten för Diskrimineringsenkäten 2024 är upplagd i UTN:s dokumentarkiv och går att läsa här: https://drive.google.com/drive/folders/15V_-GBPM-xjbotR0Yo5KWumPzf_Ho4td

-----------------------------------------------------------

Uppsala Union of Engineering and Science students, UTN, have since 2017 performed a survey every three years, ment to map the experience of discrimination and harassment of the students and PhD students at the faculty of science and technology at Uppsala University. By regularly performing the survey, with some alterations, it can highlight how the work against discrimination has affected the experience of the students and PhD students at the university. It also indicates where the university, as well as the student union, is lacking within their work against discrimination and harassment.

The survey addressed the experience of discrimination, harassment and abusive treatment at the university and within UTN's social events. The survey first had an introductory part where the student got to answer questions about their background and education. Furthermore, questions about experiences at the university and within UTN followed, where the latter category also had space for free-text answers about specific incidents.

The survey was sent out to all registered members of UTN via email on the 26th of February 2024. After this, three reminders were sent out one week apart before the survey closed on the 27th of March 2024.

Despite a relatively low participation rate (14% of UTN’s members), the results are a vital source of information in the continuous work against discrimination and harassment at the faculty and within the union’s organization.

The report for the Discrimination Survey 2024 is uploaded in UTN's document archive and can be read here: https://drive.google.com/drive/folders/15V_-GBPM-xjbotR0Yo5KWumPzf_Ho4td

Andra nyheter