För sektioner

Denna sida är till för att vägleda sektionerna i hur de kan öka sitt inflytande och effektivisera sitt engagemang inom studentkåren.

Resurser och stöd från kåren

Kåren erbjuder sektionerna ett brett spektrum av resurser för att stärka deras verksamhet och studiebevakning.

Ekonomiskt stöd

Sektioner kan ansöka om ekonomiskt bidrag i form av "sektionsbidraget" för sin studiebevakande verksamhet. Kriterier som regelbundna studieråd och aktivt deltagande i kårens arbete måste uppfyllas för att kvalificera sig för bidraget. Detaljerade kriterier finns i Reglemente för sektionsbidrag.

För projekt inom studiebevakning eller miljöarbete finns det möjlighet att söka medel från kårens projekt- och klimatfonder. Beslut om utdelning fattas av styrelsen och regleras i Reglemente för projektbidrag.

Kunskapsutbyte och nätverkande

Kåren har flera råd där sektionsrepresentanter kan utbyta erfarenheter och få stöd:

 • Ordföranderådet: För sektionsordförande att diskutera ledarskapsfrågor. (ordfar@utn.se)
 • Kassörsrådet: För erfarenhetsutbyte mellan kassörer. (kassor@utn.se)
 • Klubbmästarrådet: För samarbete kring evenemang. (klubbar@utn.se)
 • Kommunikationsrådet: För de som arbetar med information och marknadsföring. (info@utn.se)
 • Mottagningsrådet: För samarbete kring mottagningar. (soc@utn.se)
 • Sponsrådet: För diskussioner om sponsring och näringslivskontakter. (na@utn.se)

Varje sektionsförening har även en styrelsekontakt för att underlätta kommunikationen med kårens styrelse. (styrelsen@utn.se)

Fysiska resurser

Sektionerna har tillgång till kårens fysiska resurser för att underlätta deras verksamhet. Se bland annat Riktlinje för bokning av UTN:s resurser.

 • Anslagstavlor: För att sätta upp godkända affischer på campus. (Kontakt: info@utn.se.)
 • Skrivare: På Uthgård för sektionernas användning, med loggning av utskrifter.
 • Postfack: För att ta emot post på Uthgård. Postfacken finns på Uthgårds övervåning inne i kontoret
 • Blipp: Tillgång till kårhuset mot en återbetalningsbar deposition. Se Riktlinje för larm och passerblippar. (Kontakt: klubbmastare@utn.se.)
 • Bocken: Kårens bil för sektionernas behov. Se Riktlinjer för användning av UTN:s bilar.
 • Ladan: Lagerutrymme som kan hyras. Se Riktlinjer för inventering av Ladan. (Kontakt: ekonomi@utn.se.)
 • Hyra Uthgård: Rabatterade priser för sektionsevent. Se Prislista för att hyra Uthgårds festsal och Riktlinjer för uthyrningar.
 • Hörs: Sektionerna kan genom kåren får rabatterat pris på Hörs, ägaren till Café Ångström, vid beställningar till lunchföreläsningar eller liknande. Var noga med att ange sektion vid beställningen, eftersom fakturan ställs på kåren.
 • Axfood Kundkort: Sektioner kan använda kårens kundkort för inköp på Snabbgross i Boländerna. Betalning måste ske direkt med privata medel eller sektionens pengar; fakturabetalning är inte tillåten.
 • Kaffetermosar: Om tillgängliga kan kaffetermosar lånas ut till sektioner för event. För bokningar, kontakta caféföreståndaren och se till att läsa igenom informationsdokumentet om kaffekokning.

Engagemang och påverkan

Sektionen och sektionsföreningens roll och funktion

Sektionstillhörigheten bestäms av studentens utbildningsprogram eller val av fristående kurser. Varje medlem i kåren tillhör en sektion, som representeras av en sektionsförening med egen styrelse och ekonomi. Dessa föreningar är ansvariga för att representera sina medlemmar i kåren och styrs av "Arbetsordning för sektioner" som fastslagits av fullmäktige.

Fullmäktige - beslut och representation

Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ, där ledamöterna representerar sektionerna proportionellt mot antal medlemmar. Fullmäktige styr kårens övergripande verksamhet och fattar beslut om styrdokument samt tillsätter vissa ämbetsmän. Aktivt deltagande i fullmäktigemöten är avgörande för sektionernas inflytande över kårens riktning.

Styrelsen - ledning och uppföljning

Kårens styrelse, vald av fullmäktige, arbetar med att förverkliga fullmäktiges visioner och leder kårens dagliga arbete. Styrelsen har ansvar för att tillsätta ämbetsmän och agera som stöd för engagerade medlemmar.

Ledningsgruppen - central förvaltning

Ledningsgruppen består av arvoderade studiebevakare och andra centrala roller inom kåren, alla med specifika ansvarsområden. De arbetar från kårhuset Uthgård.

Valberedning - representation och inflytande

Valberedningen förbereder val åt fullmäktige och är sammansatt av representanter från sektionerna. Det är viktigt att alla sektioner är representerade för att säkerställa en bred påverkan på kårens val.

Kårtidningen Techna

Techna är kårens tidning som granskar kårens verksamhet och rapporterar om händelser inom fakulteten och kåren. Det är en viktig informationskälla för medlemmarna.

Kårens styrdokument

Kåren har flertalet styrdokument som reglerar hur organisationens verksamhet skall bedrivas. Dessa går att återfinna i kårens dokumentarkiv.

Rapportering

Det är viktigt att sektionsföreningen rapporterar in sina förtroendevalda till kåren så snart de är tillsatta. Annars kan inte kåren anse att de är valda, och de förlorar rätten att delta i gruppens arbete. Rapportering sker i regel i slutet av varje termin till UTN:s studiebevakare med utbildningsansvar för forskarutbildning och samverkan på utb-f@utn.se. Om sektionen byter representanter under terminen ska detta rapporteras snarast till utb-f@utn.se.

Studiebevakning

Sektionen har en avgörande roll i att påverka utbildningen och kårens studiebevakning. Genom att organisera studieråd och engagera studentrepresentanter kan sektionen driva förändringar i programråd och andra lokala grupper. Dessa representanter, om väl informerade och med tydliga uppdrag, är nyckelspelare i att åstadkomma förändringar som berör sektionens specifika intressen.

Utbildningsutskott

Sektionerna deltar aktivt i kårens utbildningsutskott, som leds av kårens utbildningsansvariga, där de diskuterar frågor som kursvärderingar och kurser som läses av flera program. Det studiesociala utskottet, under ledning av kårens studiesocialt ansvariga, ger sektionens representanter en plattform för att samarbeta kring frågor som rör studenternas välbefinnande och arbetsvillkor. Internationella utskottet, lett av kårens internationellt ansvarige, fokuserar på att koordinera och samarbeta kring internationaliseringsprojekt.

Åsiktsprogrammet

Sektionen kan även påverka åsiktsprogrammet, som är kårens ståndpunkt i högskolepolitiska frågor och som ger studentrepresentanterna ett mandat för sitt arbete. Åsiktsprogrammet revideras årligen i kårens fullmäktige under september efter förslag från studiebevakarna. Det är dock möjligt att motionera till fullmäktige om revidering av åsiktsprogrammet när som helst.