Hur fungerar UTN?

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är studentkåren för dig som studerar teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet, undantaget Campus Gotland. UTN utgörs av 20 sektioner som tillsammans bygger upp organisationen.

Organisationskarta över UTN:s olika delar.

Fullmäktige

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ. Sektionernas representanter i fullmäktige beslutar om UTN:s verksamhet, framtid och åsikter. Här tas de beslut som har påverkan på organisationens övergripande verksamhet.

I kårens fullmäktige sitter 33 stycken ledamöter från kårens alla 20 sektioner. Mandaten fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal hos sektionen. Varje sektion har ett garanterat mandat i fullmäktige.

Fullmäktige leds av talmanspresidiet och brukar sammanträda sex gånger per år. Under fullmäktige fattas beslut om kårens verksamhet och framtid, bland annat beslutar fullmäktige om kårens verksamhetsplan och budget, men också om kårens åsikter i olika frågor. Fullmäktige tillsätter också en del förtroendeposter, däribland kårens ordförande, vice ordförande, styrelsen, valberedningen, konsistorieledamot, Technas presidium och revisorer.

Alla medlemmar i kåren har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena. Alla medlemmar har dessutom motions- och interpellationsrätt.

Fullmäktiges sammanträden VT24:

FUM 2024:1 - 21-22 februari

FUM2024:2 - 16-17 april

FUM2024:3 - 14-15 maj

Motioner och interpellationer

En motion är ett förslag till något man önskar ska tas upp och beslutas om i fullmäktige under ett sammanträde. Detta har historiskt handlat om allt från stadgeändringar och uppstart av sektioner, till att kåren bör köpa in en brandbil. Motioner kan skickas in av enskilda medlemmar eller av en grupp medlemmar.

Vill du skriva en motion? Se mallen för en motion här.

Motioner måste skickas in till kårens talman minst 21 dagar innan det sammanträde som du önskar att motionen ska behandlas på. Håll utkik efter handlingarna som kommer ut 10 dagar innan sammanträdet efter styrelsens motionssvar.

En interpellation är en fråga som är direkt ställd till styrelsen, relaterad till deras verksamhet. Processen är mycket lik motionernas gällande vilka deadlines som gäller.

Vill du representera din sektion i fullmäktige? Kontakta din sektionsförening för att ta reda på hur du kandiderar. Om du vill veta mer om oss och arbetet i fullmäktige kan du kontakta talman@utn.se.

Colin Andersson

Talman

Oskar Perers

Vice talman

Rikard Broman

Vice sekreterare

Line Altzén

Sekreterare

Styrelsen

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse består av sju ledamöter; ordförande, vice ordförande och fem ideellt engagerade studenter. Styrelsen väljs av fullmäktige i april varje år och leder den taktiska verksamheten samt verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Ledningsgruppen i sin tur väljs av styrelsen och består av totalt 11 personer som tagit studieuppehåll för att arbeta med olika områden för att göra din studietid bättre.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse
arrow_back_ios
arrow_forward_ios

UTN:s ledningsgrupp och styrelse vårterminen 2024.

Presidiet

Presidiet består av Ordförande och Vice ordförande, vilka ingår i både styrelsen och ledningsgruppen. Tillsammans är ordförande och vice ordförande ansvariga för att leda UTN:s ledningsgrupp.

  • Ordförande är organisationens och styrelsens främsta representant både gentemot den egna organisationen och mot omvärlden. Ordförande arbetar även med utbildningsrelaterade frågor, i huvudsak kopplat till universitets ledning.
  • Vice ordförande arbetar främst med organisationens ekonomi och den interna verksamhetsstyrningen. Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare och agerar i dennes roll när hen inte finns tillgänglig.

Tim Nedergård

Ordförande

Maja Eneström

Vice ordförande

Ledningsgruppen

UTN:s ledningsgrupp väljs av styrelsen och arbetar heltid för att förbättra kårens verksamhet och din studietid. Ledningsgruppen brukar delas in i två grupperingar:

Bevakarenheten som i huvudsak arbetar med utbildningsrelaterade frågor eller den studiesociala miljön. Bevakarenheten utgörs av kårens ordförande tillsammans de fyra studiebevakarna.

Ekonomienheten som hanterar den övriga kontinuerliga verksamheten som rör bland annat ekonomi, näringslivsanknytning, internationalisering, informationsspridning och festverksamhet. Ekonomienheten utgörs av kårens vice ordförande, näringslivsansvarig, projektledare för Utnarm, internationellt ansvarig, informationsansvarig och klubbmästaren.

Studiebevakare

UTN:s studiebevakare arbetar med bevakning och förbättring av fakultetens utbildningar och studenternas studietillvaro.

Malin Jansson

Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Filip Bodlund Trostén

Studiebevakare med utbildningsansvar för forskarutbildning och samverkan

Anna Enerud

Studiebevakare med utbildningsansvar för naturvetensapliga utbildningar

Robin Forslund

Studiebevakare med utbildningsansvar för tekniska utbildningar

Informationsansvarig

Kårens informationsansvarige ansvarar över kårens marknadsföring för att ge en rättvis och samlad bild av kårens verksamhet. Informationsansvarige arbetar även med samordning av kårens medlemsrekrytering, administrering av kårens hemsidor och med att ge stöd till kårens engagerade i frågor som rör marknadsföring.

Internationellt ansvarig

Kårens internationellt ansvarige ansvarar för att representerar alla master- och utbytesstudenter, och att lyfta fram ett internationellt perspektiv på de aktuella frågor som kåren arbetar med. Internationellt ansvarige arbetar också med att göra UTN bättre på att inkludera internationella studenter och att göra kåren mer tillgänglig för dem.

Klubbmästare

Kårens klubbmästare är huvudansvarig för den verksamhet som klubbverket bedriver, så som torsdagspubar och uthyrningar. Klubbmästaren är i sitt ämbete ett stort stöd för UTN:s alla engagerade i allmänhet, och bar- och köksansvariga i synnerhet, när det gäller kök, bar och alkoholhantering.

Näringslivsansvarig

UTN:s näringslivsansvarige underlättar och hjälper till vid samarbeten med externa parter inom organisationen. Dessa samarbeten har till uppgift att skapa förutsättningar för möten mellan studenter och näringsliv samt skapa forum för olika former av sponsring till UTN:s verksamhet.

Projektledare för Utnarm

Projektledaren för Utnarm leder arbetet med UTN:s karriärmässa som går av stapeln i november varje år och till sin hjälp har denne Utnarmkommittén. Med två eventveckor och en mässdag skapas möten mellan tusentals studenter och utvalda aktörer inom näringslivet.

Utskott och råd

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs råd och utskott är forum som ger möjlighet för studenter att diskutera frågor de har gemensamt. Syftet med dessa är att samla personer med liknande uppdrag.

Utskotten är en plattform för sektionerna att diskutera frågor de har gemensamt, så som utbildnings-, och studiesociala frågor. Representanterna kan ta hjälp av varandra, utbyta erfarenheter och hitta samarbetsmöjligheter. Det är också en knutpunkt mellan sektionerna och UTN centralt, där främst studiebevakarna kan diskutera frågor och förankra UTN:s åsikt bland studenterna. Utskotten fungerar också som ett informationsflöde.

Råden fungerar på ett liknande sätt, men det finns även en del råd som inte är knutna till sektionerna, utan till kåren centralt.

Studiesociala utskottet och mottagninsrådet

Malin Jansson

Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Internationella utskottet

Michal Jarski

Internationellt ansvarig

Utbildningsutskottet

Anna Enerud

Studiebevakare med utbildningsansvar för naturvetensapliga utbildningar

Robin Forslund

Studiebevakare med utbildningsansvar för tekniska utbildningar

Ordföranderådet

Tim Nedergård

Ordförande

Klubbmästarrådet

Sebastian Grönund

Klubbmästare

Sponsrådet

Moses Karlsson

Näringslivsansvarig

Kommunikation- och marknadsföringsrådet

Evelina Andersson

Informationsansvarig

Kassörsrådet

Maja Eneström

Vice ordförande