Studiebevakning

Studiebevakning är en central mekanism som säkerställer att studenternas perspektiv och intressen beaktas i utvecklingen och förvaltningen av universitetets utbildning och studiemiljö.

Studiebevakning är en process där studentkåren aktivt följer och utvärderar utbildningens kvalitet, innehåll och organisation.

En central del av studiebevakningen är att säkerställa att studenternas röster och åsikter hörs och tas på allvar av universitetets olika organ. Detta innebär ett kontinuerligt påverkansarbete där studentkåren strävar efter att förbättra studiemiljön och utbildningsförhållandena för studenter inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, ofta kallat Teknat.

Åsiktsprogram

För att bedriva studiebevakning stödjer sig kåren på sitt åsiktsprogram. Detta innehåller studentkårens ställningstaganden i olika högskolepolitiska frågor, såsom studieavgifter, studentbostäder, engelskspråkig undervisning och tillgång till biblioteksresurser. Ett väl utvecklat och aktuellt åsiktsprogram är avgörande för kårens kapacitet att påverka och driva igenom förändringar.

Åsiktsprogrammet fastställs årligen i september av kårens fullmäktige efter noggrann beredning av kårens studiebevakare. Genom detta, och med hjälp av studentrepresentanter i olika universitetsorgan, arbetar kåren för att förbättra studenternas utbildning och förutsättningarna för studier. Läs mer om kårens åsiktsprogram här.

Studentrepresentanter

Som valda företrädare arbetar studentrepresentanterna med att verka för studenternas intressen, från att förbättra utbildningskvaliteten till att förbättra studiemiljön. Genom utbildning och riktlinjer rustas de för att effektivt kunna kommunicera och påverka på lokal, fakultetscentral och universitetscentral nivå. Deras roll är essentiell för att säkerställa att studenternas perspektiv och behov tas i beaktande inom alla områden av universitetets verksamhet. Läs mer om kårens studentrepresentanter här.

Fallverksamhet

Fallverksamheten ger studenter en möjlighet att hantera specifika utmaningar och frågeställningar de möter i sin akademiska karriär med hjälp av studiebevakarens expertis. Detta individuella stöd är en nyckelfaktor i att upprätthålla en hög nivå av studentnöjdhet och utbildningskvalitet. Läs mer om kårens fallverksamhet här.

Om du som student finner att något inte gått rätt till när det gäller din utbildning eller studiemiljön finns det flera olika sätt att hantera frågan. Ofta fungerar det att själv ta kontakt med exempelvis kursansvarig om det är problem med en kurs. Ibland kan det dock vara svårt att veta vem som borde kontaktas eller var information hittas. I dessa fall går det bra att kontakta antingen sektionens eller kårens studiebevakare beroende på vad som känns bäst. Dessa kan både bidra med att hänvisa till rätt person och bistå med information.

Studiebevakning på olika nivåer

På UTN brukar studiebevakningen vid Uppsala universitet organiseras på tre nivåer för att effektivt kunna adressera och påverka frågor som är relevanta för studenterna på de olika nivåerna inom universitetet. Lokal nivå

Lokal nivå syftar på de råd, nämnder och arbetsgrupper som verkar på institutionsnivå eller specifikt för vissa program. Detta kan inkludera institutionsstyrelser och programråd. Beslut som rör enskilda utbildningar och institutioner tas ofta på denna nivå, och studentrepresentanter spelar en viktig roll i att lyfta fram studiebevakningsfrågor. Den lokala nivån har stor påverkansmöjlighet och är viktig för konkreta förändringar i utbildningens innehåll och genomförande.

Fakultetscentral nivå innefattar de råd, nämnder och arbetsgrupper som hanterar övergripande frågor för hela fakulteten eller för flera utbildningsprogram inom fakulteten. Här handlar det ofta om bredare utbildningsfrågor, studentservice, pedagogisk utveckling och lokalfrågor för fakultetens campus. Studentrepresentanter på denna nivå har en viktig funktion i att påverka policyer och beslut som har långsiktig inverkan på fakulteten.

Universitetscentral nivå omfattar det studiebevakande arbete som gäller för hela universitetet. Här ingår frågor som rör lika villkor för alla studenter, internationalisering, övergripande ledningsfrågor och disciplinärenden. Denna nivå innebär samarbete mellan olika studentkårer för att stärka studenternas position över hela Uppsala universitet.

Kårens studiebevakare

Kårens studiebevakare är arvoderade på heltid av UTN för att fullt ut ägna sig åt studiebevakningsarbete. Dessa tar därmed ett års studieuppehåll för att arbeta med utbildningsfrågor vid universitetet. På UTN finns fyra stycken studiebevakare som alla har olika ansvarsområden. Studiebevakarna arbetar tillsammans för att säkerställa att studenternas behov och åsikter beaktas i universitetets beslut som rör utbildning och studiemiljö.

Kårens ordförande deltar även i studiebevakningsarbetet och arbetar på universitetscentral nivå gentemot universitetets ledning. Studiebevakarna ansvarar för att organisera och genomföra utbildningar för studentrepresentanter minst en gång per termin för att förbereda dem på deras uppdrag.

Studiebevakare med utbildningsansvar

Studiebevakare med utbildningsansvar är fokuserade på att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv. De hanterar frågor relaterade till undervisning, såsom examinering och tidsramar för rättning av tentamina, och bedriver fallverksamhet för att stödja studenter i specifika utbildningsrelaterade problem.

  • Utbildningsansvar för teknik (Utb-t): Omfattar tekniska utbildningar såsom ingenjörsprogrammen och tekniska masterprogram.
  • Utbildningsansvar för naturvetenskap (Utb-n): Inkluderar kandidat- och masterprogram inom naturvetenskapliga områden samt fristående kurser.
  • Utbildningsansvar för forskarutbildning och samverkan (Utb-f): Ansvarar för frågor som rör doktorandstudenter samt även samverkansfrågor med exempelvis andra kårer i landet.

Utb-t och Utb-n leder även utbildningsutskottet, som träffas tre gånger per termin för att diskutera utbildningsrelaterade frågor.

Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Studiebevakare med studiesocialt ansvar (Soc) tar hand om studenternas välbefinnande utanför den strikt akademiska sfären. Soc arbetar med frågor som rör studielokaler, likabehandling och psykosociala aspekter av studentlivet. Dessutom ansvarar denna studiebevakare för att upprätthålla och revidera kårens policydokument och stödjer studenter i individuella ärenden som påverkar deras studieerfarenhet.

  • Studiesocialt ansvar: Fokuserar på studenternas välbefinnande och rättvis behandling under studietiden.

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag eller vill engagera dig i studiebevakningsarbete är du välkommen att kontakta studentkårens studiebevakare. De kan även nås på bevakare@utn.se.

Malin Jansson

Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Filip Bodlund Trostén

Studiebevakare med utbildningsansvar för forskarutbildning och samverkan

Anna Enerud

Studiebevakare med utbildningsansvar för naturvetensapliga utbildningar

Robin Forslund

Studiebevakare med utbildningsansvar för tekniska utbildningar

Intervju med studiebevakarna

Vi har intervjuat kårens heltidsarvoderade studiebevakare om deras bild av studiebevakning och vad deras uppdrag innebär.

Hur hade ni förklarat studiebevakning?

Hur hade ni förklarat studiebevakning till någon av våra medlemmar som aldrig har hört talas om det?

Inom UTN delas studiebevakning upp i två delar: utbildning och studiesocial. Utbildningar ska ha god kvalité och studenter ska ha god studie- och psykosocial miljö. Studiebevakning handlar om att tillvarata studenternas intressen när det kommer till dessa två aspekter. Det kan exempelvis handla om att bedriva påverkansarbete mot universitetet eller att tillsätta studentrepresentanter som sitter i universitets organ och lyfter studentperspektivet i olika frågor.

Varför är studie­bevakning ett lagkrav?

UTN måste studiebevaka för att få vara en kår. Varför då? Varför är studiebevakning så pass viktigt att det är ett lagkrav?

Sverige anser att rätten till studentinflytande är så pass viktigt att det är reglerat i flertalet lagtexter. Dessa säger att studenter ska vara med i all beredande och beslutande organ som har en betydelse för utbildning eller studenters situation. På Sveriges lärosäten är det just kårerna som får i uppgift att förvalta studentinflytandet och därmed är det ett krav att jobba med detta.

Varför ska jag bry mig om studie­bevakning?

Varför ska jag som student bry mig om studiebevakning? Hur är det viktigt för mig och hur påverkar det min utbildning?

UTN:s viktigaste uppgift är att föra fram studenternas åsikter och därmed se till att utbildningarna håller god kvalitet. Genom studentkåren kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt förbättras. Både den nationella utbildningspolitiken och utbildningsfrågorna som drivs vid Uppsala universitet har direkt påverkan på din utbildning.

Hur framför ni studenternas åsikter?

Jag har hört att ni framför studenternas åsikter till universitetet men hur gör ni det rent konkret?

Det vanligaste sättet som studenternas åsikter lyfts är genom deltagande vid olika universitetsmöten. Kårens studiebevakare sitter i flertalet organ vid universitetet, allt från universitetets högsta ledning ned till små arbetsgrupper som diskuterar anställning av en enskild lärare. Vid dessa möten är vår huvudsakliga uppgift att just lyfta fram studentperspektivet. Generellt sett är Uppsala universitet mycket duktiga på att lyssna på studenternas åsikter. Utöver alla organ som kårens heltidare sitter i finns det även många andra studentrepresentanter som antingen sökt en specifik post eller fått den genom exempelvis ett uppdrag vid sin sektion.