Nyhet publicerad

2024-05-09

Rapport släppt KFDÅ HT23

Varje termin genomför Uppsala teknolog- och naturvetarkår en enkätundersökning (KFDÅ) bland UTN:s studenter. Hösten 2023 hade denna temat "Studenternas arbetsvillkor och UTN:s studiebevakande verksamhet". Rapporten från undersökningen är nu färdigställd.

UTN:s enkärundersökning Kaffe för din åsikt (KFDÅ) som genomförs varjetermin med olika teman. Undersökningarna utförs för att insamla data om hurstudenterna vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tycker i olika frågorsom är relevanta. Undersökningen genomförs av UTN:s studiebevakare. Underhösten 2023 hade KFDÅ:n temat "Studenternas arbetsvillkor ochstudiebevakare" och syftade till att undersöka hur väl studenterna ärmedvetna om sina rättigheter vid lärosätet. Enkäten syftade även till att utredahur väl medvetna studenterna är om kårens och sektionernas studiebevakandeverksamhet.

Enkäten var öppen mellan den 1 och17 november 2023. Den skickades ut via UTN:s nyhetsbrev och Facebooksida, samtmarknadsfördes på de flesta campus där Teknat-studenter har sin undervisning.Totalt svarade 457 personer på enkäten som studerar på Teknat, varav 430svarade på svenska (94,1 %) och 27 svarade på engelska (5,9 %).

Rapporten finns att läsa i sinhelhet på länken nedan:

https://drive.google.com/file/d/1WLtLa2kd3AOTMjfitbvsk6BNd7eIRAUj/view?usp=sharing

Andra nyheter