Nyhet publicerad

2024-03-11

Referat FUM2024:1

Referat från kalenderåret 2024 första sammanträde för UTN:s fullmäktige. Referatskrivare: H-sektionen

FUM 2024:1 var ett första FUM för många ledamöter, det var ganska få punkter på dagordningen vilket gjorde att det genomfördes på en dag. Efter några tekniska problem öppnades sammanträdet kl 18:07 och röstlängden fastställdes till 30. Detta följdes av mötesformalia och att mötets behörighet fastställdes.

- Meddelanden och rapporter från UTN där de presenterar vad de har arbetat med och planerar att arbeta med framåt. För fullständiga rapporter - Se mappen FUM 2024:1

- Röstlängden justeras till 31 pga en av E-sektionens ledamöter tillkom

- Rapport från arbetsgruppen av två representanter från arbetsgruppen för anslutningsgrad till UTN presenteras. Den följs av en öppen diskussion där förslag tas fram för hur UTN ska förtydliga för studenter vilka fördelar som finns för kårens medlemmar samt att fokus bör läggas på att rekrytera studenter under MER-mottagningen.

Därefter följer motioner:

- Motion om byte av sektionstillhörighet för masterprogrammet i biofysik bifalls. Byter från BIO till NVF.

- Motion om borttagning av valberedningens fria mandat. Styrelsen kommenterar att motionen är grym(!) och motionen bifalles i sin helhet.

- Motion om revidering i stadgarna för att efterlikna motionen om röstsystem vid personval. Motionen blev genomröstad under förra FUM men behövs göras på två FUM. Motionen bifalles i sin helhet.

Efter lite fika- och bensträckarpaus återöppnades mötet igen kl.19.25. Därefter lyftes två diskussionspunkter:

- Den första punkten gällde den mycket stora och svåra frågan kring val av ny lokal för kårhus, på grund av att vi tyvärr måste lämna Uthgård. Flera olika lokaler har undersökts och de som ligger som förslag just nu är Aquila, BMC och Växtekologen. Beslutet behöver tas den här terminen så diskussionen från sektionerna är viktig som underlag för fortsättning av arbetet. Sammanfattningsvis är alla sektioner enade om att det är tråkigt att behöva flytta från Uthgård, men att Växtekologen är det bästa alternativet då det ligger nära annat. Alla är även enade om att den dagliga verksamheten förmodligen kommer att försvinna oavsett. Aquila anses vara det näst bästa alternativet, men BMC är inte uteslutet. Däremot finns det oro kring både Aquila och BMC gällande bostadsområden och universitetets påverkan i samband med fester bland annat. Dessutom lyftes en del frågor och funderingar. Bland annat hur det kommer att fungera kring posten som levereras till Uthgård idag, och ifall denna fortfarande kommer kunna levereras nära Ångan. Liknande funderingar finns kring uthämtning av nyckeln till Ladan, då det känns lite väl kämpigt att ta sig till exempelvis Växtekologen för att hämta den. Frågor ställdes även kring planlösningen på Växtekologen, då det ser ut att vara många små rum och eventuellt inte optimalt för sittningar. Tims svar kring detta är att efter att ha (kanske inte helt officiellt) klättrat i byggställningar och spanat genom fönster, anser att detta inte kommer att vara något problem!

- Andra punkten som diskuterades gällde UTN:s agerande och roll vid diverse världshändelser. Det följer en diskussion där flera olika åsikter presenteras. Vissa menar att det är för långt ifrån kårens kärnverksamhet. Andra menar att om man stöttar en så bör man stötta alla. Det tas upp att det kan vara svårt att bevaka alla världshändelser då det kräver en del resurser för att göra rätt uttalande. Det föreslås att privatpersoner ska kunna ta initiativ på egen hand för att göra insamlingar men det uppmärksammas att det finns stora hinder för detta i form av att privatpersoner inte kan boka salar gratis för gästföreläsningar och liknande som sektioner och UTN kan. Det är även väldigt dyrt att göra det som privatperson eller utomstående organisation. Det lyfts att det kan bli problematiskt att välja vilka ändamål man ska välja att ta ställning till och därför bör det undvikas för att kunna koncentrera sig på kårens kärnverksamhet.

Efter diskussionen följer propositioner som kan läsas i sin helhet i möteshandlingarna, besluten som togs kan läsas nedan:

- Proposition om fastställande av UTN:s valberedning VT24: Propositionen fastställs med (efter ett yrkande då TNDR inte har tillsatt en valberedningsledamot) tillägget att TNDR:s ledamot är vakant.

- Proposition om revidering av reglemente för rekrytering inom UTN: Propositionen bifölls i sin helhet.

Efter en utvärdering av sammanträdet påminns FUM om att nästa sammanträde är den 16 och 17 april, därefter avslutas mötet 21:18.

Andra nyheter